Frits

Facts om Frits

Børnenes Friskole har sin egen fritidsordning, der i daglig tale kaldes Frits.

Frits er for alle børn fra børnehaveklassen til og med fjerde klasse – i alt ca. 100 børn.

Frits har sin egen leder, pædagogisk personale og personale i køkkenet, der hver dag ved 2-tiden serverer et let mellemmåltid for børnene.

Vi åbner hver dag efter endt undervisning og lukker klokken 16.30.

Telefonen er 2292 9371. Uden for åbningstiden, kan man ringe til 8610 9545.

Frits er lukket sammen med skolen – dog holder vi åbent i den første og sidste uge af skolens sommerferie.

Fritspersonalet deltager i årets 2 pædagogiske dage og på disse dage bestyres fritidsordningen af 2 forældre fra hver klasse. Frits er også lokalemæssigt meget integreret med skoledelen og bruger klasserum og skolens områder, samtidig med at vi har vores eget lokale.

Frits-udvalg

På Børnenes Friskole har bestyrelsen et Frits-udvalg. Dets formål er at styrke kontakten mellem Frits, forældre og bestyrelse og udvalget består af lederen af Frits, en pædagog, en forælder fra bestyrelsen og en forælder fra hver af de 5 klasser, der benytter Frits.

Udvalget mødes 3 – 6 gange årligt.

Samarbejde til alle sider

Da børnene i deres første 4 skoleår faktisk tilbringer tæt på halvdelen af deres tid i Frits, er det af største vigtighed, at Frits og skoledelen arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og aktiviteter. Dette falder naturligt, da skolens størrelse gør, at alle kender alle i indskolingen.

Det foregår i praksis bl.a. ved, at

• Frits naturligvis arbejder udfra samme børnesyn og værdier som skolen
• Pædagoger og lærere arbejder tæt sammen om fælles projekter over året
• Hvert enkelt barns trivsel og udvikling nøje følges af både formiddagens og eftermiddagens voksne.
• Frits afholder skole-hjem samtaler i samarbejde med lærerne
• Frits deltager i optagelse af nye børn til indskolingen.
• Pædagoger arbejder med i skoledelen ligesom der er lærere, der arbejder i Frits.
• Pædagoger og lærere er ofte sammen om indholdet på de pædagogiske dage.

Frits har til hver klasse knyttet en kontaktpædagog, som har den tætteste kontakt til klassens børn og hvis funktion det er at være opmærksom på, om det enkelte barn og gruppen trives i Frits. Derfor har kontaktpædagogen også den primære kontakt til forældrene, ligesom det er kontaktpædagogens ansvar at videregive vigtige oplysninger fra klassen, forældre og børn til de øvrige voksne i Frits.

Kontaktpædagogen er med til: Forældremøder, klasselejr, fælleslejr, Frits-hjem samtaler og andre klassearrangementer, hvilket giver gensidigt kendskab hele vejen rundt.

To gange om året tilbyder vi forældrene en samtale med barnets kontaktpædagog. Her er udveksles bl.a. erfaringer med barnets sociale kompetencer og aktiviteter, så begge parter kan støtte barnets udvikling bedst muligt. Vi udarbejder kun skriftlige handleplaner for børn, hvor særlige grunde taler for det.

Ny i børnehaveklassen

I den sidste uge inden skolestart holder Frits et særligt arrangement for de nye, hvor børn og forældre møder hele Fritspersonalet og får mulighed for at prøve en dag i fritidsordningen. Vi opfordrer til, at børnene kommer i Frits hver dag resten af denne uge, så de i fred og ro kan nå at blive fortrolige med personalet og de fysiske rammer, inden resten af skolens børn starter.

De voksnes forventninger til hinanden

Der skal to til en tango… Ligesom I forældre har forventninger til os, har vi også forventninger til jer. For at træde den fælles dans, er det vigtigt, at I husker :

• At give besked til skolen ved sygdom og andet fravær og om barnets trivsel i almindelighed.
• At skrive afhentnings- eller sendetidspunkt på børnelisten.
• At dit barn rydder op inden I går.
• At tage barnets skilt ned, når I tager af sted.
• At give besked om medicin, allergi og specielle kost-hensyn.
• At knager og skosluser er tilpasset årstiden, og at de bliver tømt før de store ferier.

Pædagogik og aktiviteter i Frits

Det pædagogiske arbejde i Frits tager afsæt i både den frie leg, børnenes egne aktivitets-ideer og planlagte, tilbudte aktiviteter.

Fri leg

Børn lærer meget, når de selv bestemmer og de voksne ikke styrer. Da børns skoletid ofte er organiseret og planlagt i tid, rum og aktivitet, er det derfor vigtigt, at tiden i Frits giver masser af plads til improvisation og spontane valg. Aktiviteter og leg er derfor ofte præget af børnenes egne valg. Det lægger op til at udvikle relationer på tværs af alder, køn og interesse.

Den frie leg har en central placering i dagligdagen i Frits. Den frie leg giver børnene mulighed for frit at gennemleve, bearbejde og skabe deres egen forståelse af dagens begivenheder gennem leg. De har også mulighed for at fortsætte lege, der kan være opstået i frikvartererne.

Her har børnene også mulighed for at tage forskellige roller. Det er en god øvelse i selvforståelse og en vigtig del af identitetsdannelsen. Dog er denne leg ikke mere fri end at personalet blander sig, hvis børnene har brug for hjælp.

Netop på grund af den frie legs centrale rolle er vi særligt opmærksomme på de børn, der har mere brug for struktur end andre. Vi kan dog ikke tilbyde en egentlig støtteordning uden en forudgående udredning.

Spontan videreførelse af børnenes aktiviteter I forbindelse med den frie leg, forsøger vi at “gribe” børnenes idéer, og der ud fra lave aktiviteter som enten kan bringe legen videre, eller være et supplement. I disse aktiviteter lægger vi vægt på, at det er børnene selv, der skal være drivkraften, og deres egen motivation, der skal være grundlaget for aktiviteten.

Personalet kommer undervejs med input til, hvordan aktiviteten kan føres ud i livet, og forsøger at formidle, hvad der kan være nødvendigt for aktivitetens gennemførelse. På denne måde lærer børnene også, at de er selvstændige mennesker, der ofte kan finde på spændende ideer til leg og læring.

Planlagte tilbud

Med inspiration i enten de spontane projekter, eller i egne interesser, planlægger personalet i Frits også nogle mere omfattende og voksenstyrede projekter, hvor det er muligt for børnene at få kendskab til og bruge forskellige grundlæggende færdigheder. I forbindelse med disse aktiviteter lægger vi mere vægt på børnenes vedholdenhed end ved de spontane aktiviteter, for at give dem en oplevelse og forståelse af ansvar og fordybelse.

Musik

En gang om ugen er der for de ældste børn mulighed for at deltage i sammenspil. Det er mest for børn, der i forvejen kan spille et elle andet, da vi ikke tilbyder instrument-undervisning. Hvis børnene har lyst, og selv er tilfredse med deres musik, optræder vi til sommerkoncerten og skolens julearrangement. I Fritsmusik er det både vigtigt, at det er sjovt og at det kommer til at lyde rigtigt.

Her vil vi gerne:

• Give børnene mulighed for bare at ”være”, mens man laver noget sjovt.
• Styrke børnenes motoriske udvikling
• Stimulere børnenes sanser
• Gøre børnene til kulturformidlere
• Øge børnenes selvforståelse
• Øge børnenes opmærksomhed på andre og på verden omkring dem
• Styrke børnenes identitet
• Lære børene at indgå i et krævende socialt samvær
• Give børnene mulighed for at afprøve roller og færdigheder

Vild med (Frits-) dans

Ud over de fysiske udfoldelsesmuligheder i Frits, tilbyder vi dans. Den skal appellere til både piger og drenge og har form af holddans med en fælles koreografi.

At være aktiv på denne måde styrker både oplevelsen af at være en del af en helhed og øver børnenes evne til spejle sig selv og andre gennem fysisk udfoldelse.

Her vil vi gerne:

• Give børnene mulighed for at øge deres kropslige kompetencer
• Styrke børnenes lyst og evne til at bevæge sig
• Støtte børnenes motoriske udvikling
• Øge børnenes evne til at identificere sig selv

Monét og Gucci startede også i det små

I Frits kan tilbud om kreative aktiviteter være alt fra at lave små perleplader og brodere til at lave store, uhyggelige troldefigurer. At være kreativ stimulerer nysgerrigheden og fantasien og giver børn mulighed for at opleve sammenhæng mellem proces og produkt.

De kan være eksperimenterende, og dermed danne sig grundlag for nye erfaringer og idéer.

Her vil vi gerne:

• Stimulere fantasien og give børnene en inspirerende hverdag, hvor deres skabertrang kan udfoldes
• Styrke finmotorikken
• Give børnene kendskab til forskellige materialer
• Styrke deres evne til fordybelse
• Give børnene kendskab til kulturspecifikke teknikker

Udeliv er in

Vi vægter at have en aktiv udepædagogik. Dels gennem daglige aktiviteter på vores legeplads og i bålhytten dels ved små og større ture ud i naturen.

Udepædagogikken strækker sig fra vilde fysiske aktiviteter til rolige og stemningsmættede oplevelser. Det giver mulighed for aktiviteter, der passer til alle børn.

Her vil vi gerne:

• Støtte børnenes grov- og finmotoriske udvikling
• Give dem fælles sanseoplevelser og et naturligt forhold til naturen
• Tilbyde kendskab til forskellige håndværksmæssige aktiviteter i et rum med højt til loftet

Og så lige lidt om…

Fødselsdage: Vi holder ikke fødselsdagsfester i Frits, ligesom personalet heller ikke ledsager børnene til fødselsdagsfester.

Eget legetøj: Børnene må have deres eget legetøj med i Frits, men det er på eget ansvar! Vores erfaring er, at det let kan lide overlast, når mange nysgerrige børn skal røre ved og prøve det. Om fredagen må børnene tage deres spil med og spille.

Computere: Skolens computere må i Frits-tiden kun bruges af børnene i 4. klasse til formål, der relaterer sig til skolens IT-plan, og først når forældrene har skrevet under på Frits’ vilkår. Børn i yngre klasser må kun bruge computerne, når de har en voksen ved siden af.

Mobiltelefon: Børnene må ikke have deres mobiltelefoner tændt i Frits. Hvis det er nødvendigt for dem at ringe, skal de have lov af en af de voksne.