Undervisning og fagene

Grundlag for god undervisning

Klasseledelse

På BøF betragter vi et omhyggeligt og dygtigt pædagogisk arbejde med børnenes relationer som en vigtig del af grundlaget for at skabe vellykket undervisning for alle. Målet med arbejdet med børnegruppen er, at den bliver anerkendende og rummelig, samtidig med, at den magter fordybelse og arbejdsomhed, når det skal til.

Læringsledelse

Det er lærerens ansvar at lede arbejdet med læringen: Hvem skal lære hvad? På hvilke måder? Hvornår?

At have børnene i centrum vil her sige at:

1. Tage udgangspunkt i den enkeltes formåen for at skabe størst mulig udfordring for alle
2. Skabe den gode trivsel, der er en forudsætning for virksom læring
3. Inddrage børnene til størst mulig indsigt i deres egne læreprocesser

Undervisning

Undervisningen på Børnenes Friskole foregår med klassen som udgangspunkt. Hver klasse er på 20-22 elever, dog i 7.-9. klasse op til 24 elever, og har tilknyttet to hovedlærere. Undervisningen består af en vekslen mellem flere forskellige undervisningsformer, så som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, individuelt arbejde, værkstedsarbejde og makkerpar-arbejde. Flere gange om året er der emneuger, hvor der arbejdes på tværs af klasserne.

Vi forsøger at tilrettelægge undervisningen med størst muligt hensyn til den enkelte elev. Vi ved at børn lærer på mange forskellige måder og i mange forskellige tempi. Bl.a. derfor forsøger vi at tilrettelægge undervisningen, så den indeholder flere forskellige tilgange til det, der arbejdes med. Det kan f.eks. være et emne, der både kan indeholde en musisk, en praktisk og en boglig dimension. På Børnenes Friskole mener vi også, at det er vigtigt, at børnene har mulighed for at lære gennem leg. I legen kan man tilegne sig nye kundskaber og færdigheder, men man kan også blive bedre til at forstå sociale sammenhænge, følelser, sig selv og forskellen på at handle ”rigtigt og forkert”.

Indsigt i egen læring

Udover tilegnelsen af fagenes viden og færdigheder, er det vigtigt, at børnene også får lejlighed til at udforske og forstå deres egen læring. Det er en indsigt som børnene især får, når de arbejder på egen hånd og selv gør sig erfaringer med deres egne læreprocesser. Ansvaret for undervisningen er lærerens, og børnene skal bibringes en fortrolighed med deres egne læreprocesser, så de kan udvikle en selvstændig indstilling til skolegang og læringssituationer.

Fagene

Grundlæggende tilbyder skolen undervisning i de samme fag som folkeskolen og skolegangen afsluttes også hos os efter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøver i de almindelige boglige skolefag.

Derfor er målene inden for disse fag identiske med folkeskolens mål. Fagene er : Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Historie, Samfundsfag, Fysik-kemi, Geografi og Biologi, og Idræt. Svømning er ikke et fast fag, men tilbydes for nogle årgange, når det kan lade sig gøre. Fag som håndværk og madkundskab ligger dels i projektundervisningen, i andre fag og endelig har man i perioder i sit skoleliv håndværk og madkundskab på skemaet.

Børnene undervisesi Kristendomskundskab/religion, der ikke afsluttes med prøve. Derudover undervises og arbejdes med faget TeamWork (TW). TW er et fag, der beskæftiger sig med klassefællesskabet, social tryghed og mod.

En særlig plads har værkstedsfag og musiske udtryksfag. På Børnenes Friskole lægger vi stor vægt på, at børnene også udvikler deres evner inden for andre fag end de boglige, og at de kan indgå i et samspil med hinanden. Værkstedsfag og de musiske udtryksfag musik, drama og billedkunst er en vigtig del af uddannelsen fra børnehaveklassen til 5. klasse. I 6.-9. klasse styrkes det musiske i vores valgfagsordning, hvor også faget drama kommer til. Vi skal ikke uddanne eksperter i disse fag, men børnene får kendskab til mulighederne i de forskellige måder at udtrykke sig på.

I samme ånd arbejder børnene også i årets store fællesprojekter med de forskellige ikke-boglige udtryksformer.

Et ekstra tilbud til de særligt interesserede i musiske fag fås i vores BigBand, i Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen (se disse) Idræt er på skoleskemaet i alle årene fra børnehaveklassen og frem, med ekstra muligheder som tilvalg fra 6.-9.klasse og børnene undervises i svømning fra 3.-4. klassetrin.

fag + klassetrin

Læseplaner på Børnenes Friskole

Da skolen fører børnene til de samme afgangsprøver som folkeskolen er læseplanerne for disse fag også de samme.

Fagene samarbejder på tværs

Vi tilstræber en høj grad af tværfaglighed, fordi det udvider enkeltfagenes perspektiv, men deri ligger også, at afsættet for det er en solid faglighed. Skolens børn arbejder tværfagligt i mindre og større projekter hen over året og de ældre arbejder med projektopgaven, som defineres tværfagligt.

Projektundervisning

På Børnenes Friskole har vi PROJEKT.

Fra skolestart i børnehaveklassen til det afsluttende år i 9. klasse, har man som barn på Børnenes Friskole projekttimer på skoleskemaet hver uge – året rundt.

3-4 timer ugentligt dykker man sammen med en eller flere klasser ned i et tema/område, som man skal undersøge, behandle og blive klogere på.

Der arbejdes med 3-6 forskellige projekter i løbet af året, og oftest er børnene med til at beslutte, hvilke projekter de skal kaste sig over. Der er således både demokratisk indflydelse, læring gennem kollektive processer samt kulturforståelse gennem dialog med voksne og kammerater.

Der arbejdes med…

  • Problembehandlings- og produktkompetence
  • Analyse- og vurderingskompetence
  • Kritisk stof- og kildebehandlingskompetence
  • Kommunikations- og formidlingskompetence
  • Samarbejds- og konfliktløsningskompetence

Vi arbejder ud fra en kritisk konstruktiv didaktik – hvor det i projektundervisningen handler om at skabe en situation, hvor stoffet åbner sig for børnene (passende forstyrrelse), samtidigt med at børnene åbner sig op for stoffet.

Vi vil gerne, at børnene bl.a. gennem projektarbejdsformen bliver i stand til at tænke og handle kritisk konstruktivt. At de får værktøjer til at kunne og turde stille spørgsmål til verden og tage ansvar for i samarbejde med andre at finde på gode og kloge løsninger.

Børn samarbejder på tværs

I praksis møder skolens børn hinanden i undervisningen på en del forskellige måder. Det styrker deres omsorg for hinanden, deres identitet i skolen, deres ejerskab til den og deres læring og de synes ofte, at det er sjovt at arbejde sammen med ældre og yngre børn.

Evnen til at samarbejde og til at tilegne sig kompetencer på flere forskellige måder er vigtige grundpiller for børnenes videre færden ud i livet.

• Børnene er sammen i deres klasse det meste af undervisningen og klassen er deres primære gruppe. • nogle gange om året arbejder klassen sammen med klasser over eller under.
• Andre gange over året er alle skolens børn sammen i forløb – arbejder med samme emne.
• 2 gange om ugen mødes alle børn i morgensamlingen, hvor vi synger sammen, fejrer fødselsdage, får information, tager imod nye og afsked med gamle og oplever andre børn vise, fortælle, formidle noget fra deres undervisning.
• I faget idræt arbejder lærerne med mulighederne for aldersvariation i holddannelsen.

Om lektier

Begrebet ”Lektier” har alle dage fyldt meget i oplevelsen af skolen og det er stadig en udbredt opfattelse, at mængden af lektier udtrykker mængden af læring.

Sådan forholder det sig ikke, men nogle læreprocesser kan styrkes via lektier. På Børnenes Friskole ser vi lektier, eller hjemmearbejde, som en naturlig vej til træning og opnåelse af færdighed i indlærte fagligheder.

Mere eller mindre nødvendig for den enkelte – som børn er forskellige. På de højere klassetrin er hjemmearbejde tillige de unges mulighed for at nå alt det, de skal og samtidig vænne sig til de voksende krav om gode arbejdsvaner.

Lejrskoler og rejsen i 9. klasse

Vi prioriterer det at rejse ud sammen og lære i andre omgivelser. Alle børn er på lejrskole hvert år, enten er hele skolen sammen på fælleslejr eller hver klasse har sin egen lejrtur. På fælleslejren er det primære de sociale mål i samvær og læring på tværs af alder og sædvanlige grupper.

En fælleslejr byder på andre aktiviteter end de daglige, ofte et tema, som børnene i grupper på tværs af klasserne forbereder sig på i ugen op til lejren.

Børnene tager desuden del i de daglige gøremål som madlavning, opvask, og rengøring – også her på tværs af klasserne og med forskellige voksne.

Det er vigtigt, at der på en lejrtur er tid til fri leg, hulebyggeri, brevskrivning, tur til kiosk, gå på opdagelse, badning osv.

Lejren er på 3 overnatninger – i hytte for de små og i telt for de ældste klasser. Klasselejren er en kortere tur med 2 overnatninger og har ofte en rød tråd til et emne, som gruppen arbejder med. Lejren bruges så til at besøge og undersøge emnet direkte på stedet.

Disse lejrture udbygger de gode relationer mellem alle børn og de forskellige voksne og ofte opdager vi alle nye sider af os selv eller hinanden. Det giver masser af energi at have klaret strabadser, sovet, spist, oplevet og hygget sig sammen i 3 – 4 dage – i rammer uden for skolens bygninger og dagligdag.

For 9. klasse indgår en større udlandsrejse i årsplanen. Klassen lægger selv planerne, som typisk omfatter en 2 ugers tur i Europa. Gennem skoleforløbet sparer alle klasser op til rejsen.

Om tests, prøver og målinger

De senere år har politikeres og mediers interesse for skoler mere og mere vist sig ved indføring af flere prøver, tests, målinger og beskrivelser.

Det betyder uundgåeligt større vægt i skolen på netop dét, der kan måles i tests og udtrykkes i tal. Og det giver let et skævt billede af barnets kunnen, fordi kun begrænsede sider af læring og udvikling afspejles i de anvendte prøver. Man tester børn i matematik, men ikke i kammeratskab, selvtillid eller empati. Man måler talfærdighed, men ikke matematisk tænkeevne.

På BøF testes børnene årligt i fagene dansk og matematik. Resultaterne bruges internt til forbedring af undervisningen af det enkelte barn, samt til at sikre, at evt. vanskeligheder bliver opdaget og taget hånd om. Desuden bruges testene til at vurdere det enkelte barns fremskridt.

Dertil kommer, at mange forskellige voksne kender og ser de enkelte børn og snakker sammen om, hvad de ser – hvorved også kammeratskab, selvtillid, empati og meget andet vurderes løbende af de voksne omkring barnet.

Skolen tilbyder som folkeskolen afgangsprøver efter 9. klasse i dansk, engelsk, tysk, samfundsfag, matematik, fysik-kemi, historie, geografi og biologi. Der undervises i religion, men der afsluttes ikke med prøve.

I bund og grund handler det om at være dygtig til at give det enkelte barn den tilpasse udfordring hele tiden på de mange læringsområder. Det er dét, en skole skal, og jo bedre vi er til det, desto tættere kommer vi børnenes maksimale indlæring og udvikling.

Man kan se Børnenes Friskoles karakterer på denne side: KLIK!

Specialundervisning

Til børn, der har brug for ekstra støtte, tilbyder vi specialundervisning. Når skolen skønner, at et barn har behov for specialundervisning, indstilles det til kommunens Pædagogisk, Psykologiske Rådgivning (PPR). Skolen og forældrene kan bede skolepsykolog, læsekon-sulent eller talepædagog om råd og vejledning.

På baggrund af skolens og PPR´s vurdering af behovet, ansøger skolen om tilskud fra undervisningsministeriets pulje til specialundervisning.

I mange tilfælde kan vi desværre ikke garantere den optimale støtte, da puljen er begrænset og der ofte ikke bevilges den nødvendige støtte. Skolen bidrager med egne midler for at forøge indsatsen på området.

For nogle børn med særlige behov kan Børnenes Friskole i kraft af sin størrelse og overskuelighed være en særlig attraktiv skole – for andre børn kan de forskellige projekter og emner på tværs af klasser m.m. være svære at overskue.

Vi gør os umage med at lave god specialundervisning og være en rummelig skole for børns mangesidede udtryk og behov, men vi må ind i mellem erkende, at vores skole ikke kan matche alle behov.

IT i undervisningen

Det er vores mål, at børnene på IT området igennem årene får så grundigt kendskab til området, at de alle gennem undervisningen bliver fortrolige med dagligdagens mange almindelige digitale muligheder, men vi arbejder tillige på at udstyre dem med solidt kendskab til en del mere kreative kompetencer.

I 6.-9.klasse skal eleverne medbringe egen bærbar til undervisningen.

Børnenes Friskole har altid haft computeraktiviteter baseret på Macintosh modeller, da opfindelsen af ”skrivebordet” for længe siden viste vejen inden for brugervenlighed – især for børn og unge. Da vi stadig søger at betjene os af de mest driftsikre, pædagogisk hensigtsmæssige og ensartede løsninger til det pædagogiske arbejde, er skolens og lærernes udstyr og kompetencer fortsat Mac-baserede. Man kan bruge PC, Chromebook og Mac. Ipad er ikke en tilstrækkelig løsning.

Morgensamlingen

Tre gange om ugen samles vi alle til fælles morgensamling. Vi synger sange og der kan være meddelelser til alle. Morgensamlingen er også det naturlige forum, når en klasse eller et hold vil vise alle andre, hvad de har arbejdet med. Morgensamlingen understøtter i høj grad det nære og respektfyldte indbyrdes forhold mellem skolen børn og har nogen fødselsdag på dagen, bliver der sunget!

Undervisningstilbud efter skoletid

Børnenes Friskole tilbyder særskilt undervisning i musik, billedarbejde og drama for dem, der har særlig interesse for det. I de 4 tilbud Bigbandet – Musikskolen – Billedskolen – Dramaskolen foregår tilmelding og holddannelse semestervis (aug. og jan.)

BøF BigBand

Som særligt musiktilbud er der på skolen også undervisning i vores BigBand for børn fra 5. klasse og op. Det er ikke et BigBand med traditionel besætning, men et stort band med mange deltagere.

En gang ugentligt øver de ca. 20 deltagere i BigBandet. For dem, der i forvejen spiller et instrument er det en god mulighed for træning i sammenspil og for den uøvede kan lysten til at spille/synge styrkes her.

Din Musikskole

På BøF omfatter den ordinære undervisning rytmik fra skolestarten til 3. klasse og musik fra 4.-9.klasse.

Men vi vil gerne give flere muligheder for musikken på skolen. Derfor kan børnene tilmelde sig ekstra musikundervisning efter skoletid.

Børnene undervises individuelt, i par eller på små hold. Skolens bidrag er at stille lokaler og – hvor det er muligt – instrumenter til fri rådighed. Dertil kommer, at vi skaffer undervisere via kontakter til musikkonservatoriet.

Forældrene/ børnene aftaler selv undervisningens form, indhold og betaling med musiklæreren. Det er en stor fordel for skolen at have et blomstrende musikliv ved siden af den almindelige undervisning og for børn og forældre er det indlysende nemmere, at børnene kan få undervisningen på skolen, hvor de i forvejen er.

Læs mere om udbud og de nye regler på vores hjemmeside. www.din-musikskole.dk

Koordinator er Mads Bloch, som træffes mail: info@din-musikskole.dk

BøF’s Billedskole og Dramaskole

I Billedkunst og Drama oprettes 1–2 eftermiddagshold alt efter tilmelding. Også her er det målet at tilbyde en ekstra dosis af fagenes herligheder for de særligt interesserede. (Kører i perioder og ikke nødvendigvis hvert år.)

Egen betaling for undervisningstilbud efter skoletid

Der er en egenbetaling knyttet til undervisningen – varierende efter holdstørrelse, men almindeligvis omkring kr. 500/pr. halvår.