Vedtægter

98banner2

 

 

 

 

§1

Hjemsted og formål

Stk. 1. Børnenes Friskole er en uafhængig og selvejende uddannelsesinstitution beliggende Næringen 98, 8240 Risskov i Århus Kommune, CVR-nr. 72270428, som har til formål at drive skolevirksomhed fra børnehaveklasse til og med 9. klasse i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Skolen er oprettet den 6. oktober 1982.

Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 2 by, Vejlby By.

Stk. 2. Børnenes Friskole er en lilleskole, hvor vi gennem et nært, demokratisk og varmt fællesskab på tværs af alder, søger at skabe et skoleliv, hvor det hele menneskes trivsel og udvikling er i centrum.

§2

Forældrekredsen

Stk. 1. Forældrekredsens medlemmer består af forældre til børn på skolen. Forældrerettigheden tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden eller har barnet i pleje, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jvf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Det påhviler bestyrelsen at sørge for at forældrekredsen foretager valg af tilsynsførende samt fastsætter nærmere retningslinjer for varetagelsen af forældre­kredsens eget tilsyn.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen indkaldes til møde i form af en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, hvor alene forældrekredsen foretager valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsyns­førende, jf. § 5 stk. 1.

§3

Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentligt tilskud og ved egendækning (f.eks. skolepenge for elever) efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen kan derudover modtage bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene anvendes til skole- og undervisningsvirksomhed, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Forældrekredsens medlemmer og andre bidragydere hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 3. Likvide midler anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 4. Bestyrelsen forvalter skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

§4

Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer, jf. § 2 stk. 1.

Stk. 2. Generalforsamlingen høres i forbindelse med ændringer i vedtægterne jf. §§ 6 og 11, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april og indkaldes af bestyrelsen 8 uger før afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres for forældrekredsen 14 dage før afholdelse i skriftlig og/eller elektronisk form.

Stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Skolelederens beretning
  4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til orientering
  5. Fremlæggelse af budget, herunder skolepenge og betaling for skolefritidsordning til orientering
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Eventuelt

Det skal tydeligt fremgå af dagordenen hvilke beslutninger der skal træffes på generalforsamlingen, herunder valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af forældre­repræsentanter og tilsynsførende.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelse, og bekendtgøres for forældrekredsen ved udsendelse af endelig dagsorden.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen inden for 4 uger når 3 bestyrelses­medlemmer eller 25% af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden. Indkaldelse og dagsorden bekendtgøres for forældrekredsen 14 dage før afholdelse i skriftlig og/eller elektronisk form.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved brev. Der kan alene gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal jf. dog § 12 stk. 1. De stemmeberettigede udgøres alene af forældrekredsens medlemmer, jf. § 2 stk.1.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§5

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges blandt forældrekredsens medlemmer for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrekredsen efter proceduren i §5a. Der vælges blandt forældrekredsen 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelse, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen jf. § 2 stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Der kan ikke modtages honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslut­ninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor udskrivelsen sker som følge af misligholdelse af skolepengebetalingen.

Bestyrelsesmedlemmer kan kun afsættes af generalforsamlingen i funktionsperioden såfremt det fremgår af generalforsamlingens dagsorden at der vil finde afstemning sted om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Beslutning herom træffes ved almindelig stemmeflerhed jf. § 4 stk. 7. Stemmeberettigede er alene medlemmer af forældrekredsen, jf. § 2 stk.1.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen jf. lov om friskoler og private grundskoler § 5 stk. 8 og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.
I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, ind­træder suppleanten for resten af funktionsperioden. Hvis dette ikke er muligt, vælger bestyrelsen et nyt medlem for resten af året (frem til førstkommende generalforsamling).

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder til generalforsamlingen (før almindelig udløb af perioden jf. §5, stk. 1), er pladsen på valg (for den resterende periode).

Stk. 7. Skolens leder samt mindst én repræsentant for de ansatte deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte/elever, kan bestyrelsen suspendere skolelederens henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse.

Stk. 8.  Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 9. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

§5a

Procedure for valg til bestyrelsen

Stk. 1.  Valghandlingen er hemmelig, medmindre generalforsamlingen træffer beslutning om andet.

Stk. 2.  Hver stemmeberettiget kan afgive et antal stemmer svarende til det samlede antal pladser, der er på valg. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat, og der kan stemmes delvist blankt (dvs. at der stemmes på et mindre antal kandidater end det samlede antal pladser på valg).

Stk. 3.  Der afholdes to valghandlinger. Først afholdes valg til bestyrelsen, og derefter vælges suppleanter.

§6

Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift og økonomi, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestem­melserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt, jf. lovens § 5 stk. 6.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændringer af skolens vedtægt jf. § 11.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skoleleder og faste medarbejdere. Procedurer for ansættelser og afskedigelser optages i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og betaling for skolefritidsordning. Forinden endelig beslutning herom tages, forelægges spørgsmålet for generalforsamlingen jf. § 4 stk. 5. Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for at det ved valg af mindst to forældrerepræsentanter til bestyrelsen og ved valg af tilsynsførende alene er forældrekredsens medlemmer, jf. § 2 stk. 1 der stemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen vælger tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn, jf. § 2 stk. 3 & 4.

Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Regnskabet skal underkastes betryggende revision efter gældende regler af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 9. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har ret til kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger der i medfør af anden lovgivning er omfattet af tavshedspligten, kan ikke videregives.

Stk. 10. I tilfælde hvor skolens standser sine betalinger, begæres konkurs, eller hvor der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles, påhviler det bestyrelsen at fungere i overensstemmelse med vedtægtens § 12.

§7

Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2.  Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert medlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet indføres i protokollen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom sker dog ved kvalificeret flertal jf. § 10.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt skolens tilsynsførende gælder i øvrigt forvaltningslovens kap. 2. om inhabilitet.

Stk. 5. Mødedeltagerne har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt skolens tilsyns­førende gælder i øvrigt forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§8

Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Skolelederen har den daglige pædagogiske ledelse af skolen jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 6 stk. 1, og varetager den daglige ledelse af skolen under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2. Ved skolelederens fravær ud over 1 måned konstitueres en skoleleder.

Stk. 3. Skolelederen forbereder ansættelses- og afskedigelsessager i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 4. Skolelederen og skolens øvrige medarbejdere er omfattet af bestemmelserne i forvaltnings­lovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§9

Regnskab og revision

Stk. 1. Årsregnskab og status udarbejdes hvert år inden generalforsamlingen, således at revisionen er afsluttet og indsendt til ministeriet senest den 15. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler for regnskab og revision ved friskoler og private grund­skoler m.v.

Stk. 2. Revideret regnskab og revisionsprotokollat forelægges af bestyrelsen på førstkommende ordinære generalforsamling til orientering. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive revideret regnskab og revisionsprotokollat inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. § 5.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§10

Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning kræves mindst 5 af bestyrelsesmedlemmernes herunder formandens underskrift.

§11

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om ændringer af skolens vedtægt. Forinden endelig beslut­ning herom tages, forelægges spørgsmålet for to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum, jf. § 4 stk. 2 og § 6 stk. 2. Ved generalforsamlingsbeslutning om vedtægtsændringer anvendes almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. § 4 stk. 7.

Stk. 2. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår styrelse og økonomiske forhold.

§12

Nedlæggelse

Stk. 1. Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffes beslutning om institutionens nedlæggelse på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal blandt de frem­mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formåls­bestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen umiddelbart efter beslutning om nedlæggelse at orientere forældre­kredsen om beslutningen og grundlaget herfor, samt at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Endvidere skal bestyrelsen orientere ministeriet hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrig er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 4. Nedlægges institutionen skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73.  I sådanne tilfælde sker der ikke indskrænkning i disse bestående rettigheder.

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 29. april 2015 og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 27. maj 2015.